Klik hier om de nieuwsbrief online te bekijken
Het Logo
Het laatste nieuws

Nieuwsbrief 17 december 2012

Belastingplan 2013 / Wetsvoorstellen

Geachte relatie,

Hierbij ontvangt u onze nieuwsbrief van december.
Wij wijzen erop dat een aantal wetsvoorstellen nog door de Eerste Kamer behandeld moeten worden.

Met vriendelijke groet,

Henk Sommer

De website van Fiadon
678_Fiadon
Uitbreiding informatie website!

Houd onze website steeds in de gaten.

Deze wordt voortdurend uitgebreid met

Mist u een handige link of een download bestand?
Stuur ons dan even een bericht.
Nieuw loonbegrip
Op 1 januari 2013 treedt de Wet Uniformering Loonbegrip in werking. Deze wet trekt het loonbegrip gelijk voor de heffing van loonbelasting en premies volksverzekeringen, de premies werknemers-verzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet.
In 2013 premies betalen over bijtelling privégebruik auto
Als de Wet uniformering loonbegrip in 2013 van kracht wordt, wordt de auto van de zaak onderdeel van het uniforme heffingsloon. Als uw onderneming veel werknemers met een auto van de zaak heeft die een loon verdienen dat op jaarbasis onder de € 50.064 blijft, gaan uw werkgeverslasten volgend jaar omhoog.
Nieuwe BTW-factuureisen vanaf 2013
Per 1 januari 2013 wijzigen de BTW-factuureisen. De aanleiding daarvoor is een EU-richtlijn die ten doel heeft het vereenvoudigen en moderniseren van de factuureisen. Een en ander is gericht op het stimuleren van electronisch factureren.
Wijzigingen in de WBSO voor 2013
Op Prinsjesdag is het Belastingplan 2013 gepresenteerd. Hierin zijn voor de WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) een aantal wijzigingen aangekondigd. De WBSO is bedoeld voor iedere ondernemer in Nederland die R&D verricht.
Bent u klaar voor de werkkostenregeling?
Op 1 januari 2011 is de werkkostenregeling van start gegaan: een nieuwe manier van omgaan met vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers. Misschien past u nu nog de oude manier toe, want de werkkostenregeling is nog niet verplicht.
Extra lasten voor de ‘goed betalende’ werkgever
Bedraagt het loon van één of meer van uw werknemers dit jaar meer dan € 150.000, dan moet u als werkgever volgend jaar rekening houden met een lastenverzwaring. Over het meerdere boven dit bedrag bent u namelijk een werkgeversheffing verschuldigd van 16%.
Beloning van de dga
Kort samengevat komt de gebruikelijk loonregeling erop neer dat het salaris van een werknemer, die een aanmerkelijk belang heeft in de BV waarvoor hij werkt, tenminste € 42.000 per jaar moet bedragen en niet meer dan 30% lager mag zijn dan het salaris dat werknemers zonder aanmerkelijk belang verdienen in een vergelijkbare functie.
Dividend uitkeren
Het kan voordeliger zijn om de BV dividend uit te laten keren aan de dga in plaats van meer salaris te betalen. Het maximale tarief van de inkomstenbelasting bedraagt 52%.
Lenen van de BV? Houd het zakelijk!
Heeft u als directeur-grootaandeelhouder (dga) geld in privé nodig, dan kunt u dit lenen van uw BV. Of dat al dan niet verstandig is, hangt af van de situatie en zal van geval tot geval anders zijn.
(Eindejaars-)Tips
Fiscus komt in 2013 tegemoet bij betalingsproblemen
Kunt u, door liquiditeitsproblemen, tijdelijk de belastingaanslagen (bijvoorbeeld voor de loonheffing of de BTW) niet op tijd betalen, vraag de Belastingdienst dan om uitstel van betaling. Volgend jaar krijgt u ruimere mogelijkheden om uw belastingschulden later te betalen.
Omzetting van een box-3 kapitaalverzekering in een box-1 kapitaalverzekering niet in alle gevallen noodzakelijk
Ingevolge het Belastingplan 2013 kunnen na 31 december 2012 (behalve in bepaalde bijzondere gevallen) geen nieuwe kapitaalverzekeringen in box 1 worden ondergebracht. Tot 1 april 2013 is het mogelijk om bestaande kapitaalverzekeringen die tot het box 3 vermogen behoren om te zetten in een onder het overgangsrecht vallende kapitaalverzekering eigen woning (KEW) die ook vanaf 1 januari 2013 in box 1 blijft vallen.
Schema overgangsrecht levensloopregeling per 1 januari 2013
De Tweede Kamer heeft tijdens de stemmingen over het Belastingplan 2013 een amendement aangenomen waarin het (ingewikkelde) overgangsrecht voor de levensloopregeling voor 2013 wordt geregeld.
Vergoeding woon-werkverkeer niet belast
Het kabinet trekt het voorstel om de reiskosten voor woon-werkverkeer te belasten in. Staatssecretaris Weekers heeft op 9 november 2012 hierover een brief aan de Tweede Kamer gestuurd.
Vakantiedagen
Vanaf 1 januari 2012 moeten werknemers hun wettelijke vakantiedagen binnen 6 maanden na afloop van het opbouwjaar opnemen. Gebeurt dat niet, dan vervallen de vakantiedagen in principe.
Kleinschaligheidsinvesterings-aftrek (KIA)
Ondernemers, die investeren in bedrijfs- middelen, hebben onder voorwaarden recht op KIA. Het investeringsbedrag moet meer dan € 2.300, maar minder dan € 306.931 bedragen.
Fiadon besteedt uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en correctheid van alle gepubliceerde informatie. Alhoewel alles wordt gecontroleerd, kunnen onjuistheden en spelfouten toch voorkomen. U kunt daarom geen rechten ontlenen aan onze publicaties.
Online Boekhouden
Exact Online is online bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants. Via internet heeft u toegang tot de administratie en als u dat wenst kan ook Fiadon online meekijken en – werken. Zo kunt u eenvoudig samenwerken en de werkzaamheden verdelen.

LINKS

Uitschrijven
Exact Online
Deze e-mail is verstuurd naar
h.sommer@fiadon.nl