Kijk uit voor onzakelijke leningen

Leidt u als schuldeiser (vennootschap, ondernemer of terbeschikkingsteller) verlies op een lening, dan is dat verlies in beginsel fiscaal aftrekbaar. Als het om een ‘onzakelijke lening’ gaat, is dit echter niet het geval. Dit kan voor u verstrekkende gevolgen hebben!

De cruciale vraag bij het bepalen of een lening (in gelieerde verhoudingen) zakelijk of onzakelijk is: onder welke condities een onafhankelijke derde de lening had willen verstrekken. Zou deze derde onder de overeengekomen voorwaarden de lening niet hebben verstrekt, dan kan dat leiden tot fiscale ‘zakelijkheidscorrecties’ en mogelijk zelfs tot de kwalificatie ‘onzakelijke lening’.

In het laatste geval heeft de schuldeiser een lening verstrekt onder voorwaarden en omstandigheden waarbij: hij een debiteurenrisico loopt dat een onafhankelijke geldverschaffer niet zou hebben genomen; dit (onzakelijke) debiteurenrisico niet te ‘repareren’ is door een hogere rente.
U kunt het verlies van een onzakelijke lening fiscaal niet aftrekken. Daarnaast kan deze kwalificatie leiden tot een fiscale correctie op de overeengekomen rente.

Let op
Ook in andere concernrelaties dan moederdochterrelaties kan sprake zijn van een onzakelijke lening, zoals bij ondernemers of als u een lening aan de BV verstrekt. De ervaring leert dat veel leningen ‘onzakelijk’ zijn!

Tip
Om buiten de gevarenzone van de onzakelijke lening te blijven, moet u de lening en in het bijzonder het gehanteerde rente percentage toetsen.